Vi investerer for framtidens nabolag

For å utvikle infrastruktur har vi i 2022 investert for 205 millioner kroner i nabolaget vårt. Særlig er investeringen høye innen forretningsområdene Nett og Bredbånd.

Kundens opplevelse i sentrum

Målet vårt er å skape økt økonomisk vekst gjennom å sette kundens opplevde verdi i fokus. Vi lytter til kundenes ønsker og behov, og foretar investeringer som vil gi en best mulig opplevelse av tjenestene våre.

Økonomiske resultater
Konsernet NEAS Gruppen hadde et årsresultat for 2022 på 48,8 millioner kroner. Resultatet tilskrives god drift i alle selskapene. Det ble gitt et utbytte på 15 millioner kroner til våre eiere.

Tillegg til årsberetning for 2021

Foreløpig rapport om Aktivitets - og redegjørelsesplikt (ARP)

 

Likestilling og diskriminering

I NEAS gruppen arbeider vi for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, inkludering, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Selskapet har etablerte og godt kommuniserte rutiner for varsling og behandling av varsler. Bedriftenes lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet.

Neas Konsern AS

Antall ansatte ved regnskapsårets utgang var 10 personer. 8 av totalt 10 ansatte var kvinner. I styret sitter sju personer hvorav tre er kvinner. Bedriftens lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet samtidig som selskapet arbeider for å forhindre diskriminering.

Mellom AS

Antall ansatte ved regnskapsårets utgang var 64 personer. 3 av totalt 64 ansatte var kvinner. I styret sitter 3 personer hvorav 1 kvinne. Bedriftens lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet samtidig som selskapet arbeider for å forhindre diskriminering.

Neas AS

Antall ansatte ved regnskapsårets utgang var 60 personer. 18 av totalt 60 ansatte var kvinner. I styret sitter 3 personer hvorav 1 kvinne. Bedriftens lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet samtidig som selskapet arbeider for å forhindre diskriminering.

 

   

Enhet

Neas Konsern AS

Neas AS

Mellom AS

Totalt

Likestilling            
Kvinneandel            
Totalt   % 80 30 4,7 22,4
Blant lederstillinger (1) % 66,7 28,6 0 28,5
I Konsernledelsen   % 40 40 40 40
I Konsernstyret   % 57 57 57 57
Blant nyansatte   % 100 50 0 33,3
Blant heltidsansatte   % 80 28,8 5,2 21,4
Blant deltidsansatte   % 0 100 50 66,6
Blant faste ansatte   % 80 30,5 3 24,2
Blant midlertidige ansatte   % 0 0 0 0
Blant lærlinger   % 0 25 0 12,5
             
Gjennomsnittlig foreldrepermisjon - kvinner   Antall uker 0 19 0 10,6
Gjennomsnittlig foreldrepermisjon - menn   Antall uker 0 9,5 7 8,2
             
Ufrivillig deltid -kvinner   % 0 0 0 0
Ufrivillig deltid-menn   % 0 0 0 0
             
Likelønn            
Lønnsratio blant alle medarbeidere (2) Forhold 0,70 0,90 0,99 0,93
Lønnsratio blant ledere (3) Forhold 0,72 0,93 N/A 0,92

 

(1) Lederstillinger inkludere de ansatte som er en del av Konsernledelse og ledergruppe

(2) Gjennomsnittlig lønn for kvinner i forhold til gjennomsnittlig lønn for menn inkludert ledere

(3) Gjennomsnittlig lønn for kvinner i forhold til gjennomsnittlig lønn for menn blant ledere