Ord fra CFO

Vekst gjennom fremtidens infrastruktur

Energibransjen er under press, både når det gjelder krav om vekst og iverksetting av kostnadseffektive løsninger. Dette gjør at NEAS må tenke nytt. Vi må se mulighetene som ny teknologi gir oss, og satse på nye forretningsområder som kundene våre vil verdsette slik at vi kan balansere svingninger i de tradisjonelle markedene. I tillegg skal vi fortsette med å fokusere på kostnadseffektive løsninger som sikrer god inntjening og avkastning til våre eiere.

I 2016 og 2017 var hovedfokuset å organisere selskapet etter ny vedtatt strategi – som satte klare mål for vekst og kostnadseffektivisering. Ny teknologi gjør at kunden endrer fokus fra ordinære strømprodukter til digitale tjenester. Teknologien gir også nettvirksomheten nye muligheter, og våren 2017 startet vi med å innføre nye AMS-målere i nabolaget. Planen er å fullføre prosjektet innen våren 2019. Vi ser at ny fiberteknologi/- og tjenester står for mye av den organiske veksten, og jobber derfor målrettet mot å investere i fiber (infrastruktur) på Smøla, Fræna, Tingvoll, Averøy, Gjemnes og i Kristiansund.

Bredbåndsatsningen har vist en god lønnsom vekst i 2016 og 2017, og det gir god tro på det digitale løftet vi står ovenfor, og viktig påfyll av energi i selskapet. Vi opplever blant annet at NEAS blir en stadig mer attraktiv arbeidsgiver, noe som betyr mye for forretningen, og er en forutsetning for å lykkes med flere av våre satsninger. Utviklingen av gode selvbetjenings- og fremtidsrettede tjenester for kundene våre er viktige eksempler på dette.

NEAS rapporterer NOK 743 millioner i samlede driftsinntekter for 2017, sammenlignet med NOK 750 millioner i 2016. Hvis vi ser bort fra redusert inntektsramme for nettvirksomheten på 30 MNOK, så utgjør dette en organisk vekst for vår markedsvirksomhet på 3,5 prosent på årsbasis, sammenlignet med en vekst på 34,4 prosent i 2016.

NEAS har i 2017 en normalisert EBITA på NOK 181 millioner i 2017 mot 184 NOK millioner i 2016. Med fratrekk for bidraget fra nettvirksomheten, representerer dette en normalisert EBITA-vekst på 20,9 prosent. For året som helhet landet normalisert EBITA-margin på 24,3 prosent mot 24,5 prosent i 2016.

Kontantstrømutviklingen i selskapet er god. Fri kontantstrøm for 2017 ble NOK 160 millioner sammenlignet mot NOK 154 millioner i 2016 (eliminert for inntektsrammeregulering for nettvirksomheten). Dedikert fokus på utestående fordringer, samt kontinuerlig oppfølging av selskapets investeringer har gitt gode resultater. Bransjen er svært investerings-insentivert og investeringsnivået har vært høyt de seneste årene. Dette fordrer en god kontroll på våre investeringer, og balanse i utviklingen av selskapets gjeldsportefølje.

Tross sterk lokal forankring må vi hele tiden sørge for å ha konkurransedyktig kostnadsstruktur, samt en god endringskapasitet i organisasjonen som gjør det mulig å realisere nye satsninger. Vi er svært privilegert som har en stor, lojal og lokal kundebase. Dette, sammen med våre forretningsområder, gir gode utsikter for lønnsom vekst fremover.

Freddy Male Strømsvåg